Potrzebujesz dofinansowania do protezy?

Skorzystaj z darmowej pomocy w wypełnianiu wniosków.

Zapisz się na konsultację z naszym specjalistą, który pomoże wypełnić potrzebne dokumenty oraz doradzi jaka forma pomocy finansowej będzie dla Ciebie najlepsza.

lub

Narodowy Fundusz Zdrowia - dofinansowanie protez
PFRON - dofinansowanie protez
Dofinansowanie protez w programie Aktywny Samorząd 2024

Dofinansowanie do protez kończyn dolnych i górnych przez NFZ w 2024

 

Od stycznia 2024 roku obowiązują nowe limity i kody NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oferuje refundację oraz dofinansowanie do protez kończyn, w tym protezy uda i podudzia. Dowiedz się, jak sprawdzić kod NFZ i uzyskać fundusze na dofinansowanie protezy kończyny dolnej.

 

Zastanawiasz się, jak skorzystać z możliwości, jakie oferuje Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie refundacji i dofinansowania protez kończyn dolnych w 2024 roku? Uzyskanie wsparcia finansowego na protezy, takie jak proteza uda czy proteza podudzia, może wydawać się skomplikowane, ale dzięki naszemu przewodnikowi dowiesz się, jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać niezbędne fundusze. Omówimy również, kto kwalifikuje się do skorzystania z programów refundacyjnych NFZ, jakie są korzyści z programu Aktywny Samorząd oraz jakie kwoty dofinansowania można oczekiwać od PFRON. Nasz artykuł jest skierowany do wszystkich, którzy szukają praktycznych rozwiązań i chcą zrozumieć proces uzyskiwania dofinansowania na protezy kończyn dolnych, utrzymując przy tym lekki i przystępny ton.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

1
Skierowanie

Lekarz pierwszego kontaktu wystawia skierowanie do lekarza specjalisty.

2
Zlecenie na zaopatrzenie

Lekarz specjalista wypisuje zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne z konkretnym kodem NFZ np. F.10.01 – rękawica kosmetyczna. Wniosek powinien być wystawiony w systemie elektronicznym, który potwierdza prawo do refundacji. (nadany jest unikalny numer zlecenia)

3
Wniosek do placówki ortopedycznej

Do wybranej przez Pacjenta firmy ortopedycznej, która będzie wykonywać zaopatrzenie, należy złożyć:

 • potwierdzony wniosek
 • lub numer zlecenia/kod dostępu nadawany przez system NFZ oraz numer PESEL, aby placówka mogła przyjąć go do realizacji.

Do firmy należy dostarczyć także ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz (w przypadku dzieci) zaświadczenie lekarskie do ulgi „za życiem”.

Jak uzyskać dofinansowanie do protez kończyn dolnych z NFZ w 2024 roku?

 

Aby ubiegać się o dofinansowanie do protezy kończyny dolnej w 2024 roku, pierwszym krokiem jest uzyskanie skierowania do specjalisty od lekarza rodzinnego. Specjalista ten oceni stopień niepełnosprawności i potrzeby związane z protezą. Następnie, na podstawie tej oceny, zostanie wystawione orzeczenie o niepełnosprawności, które jest niezbędne do rozpoczęcia procesu ubiegania się o dofinansowanie. Ważne jest, aby pamiętać, że dofinansowanie jest dostępne dla osób w wieku aktywności zawodowej, co oznacza, że kryteria wiekowe mogą wpłynąć na możliwość skorzystania z pomocy.

 

Następnie, z orzeczeniem o niepełnosprawności i skierowaniem, należy udać się do oddziału NFZ, aby złożyć wniosek o dofinansowanie. Wniosek ten powinien zawierać szczegółowe informacje na temat potrzebnej protezy, w tym czy jest to proteza wykonana na nowoczesnych elementach czy proteza z elementami bioelektrycznymi. NFZ oceni wniosek i na tej podstawie przyzna dofinansowanie do zakupu protezy kończyny. Dodatkowo, warto rozważyć możliwość uzyskania dodatkowych środków PFRON, które mogą pokryć część kosztów nieobjętych refundacją NFZ, zwłaszcza w przypadku zaawansowanych technologicznie protez.

 

Przewodnik po kwotach dofinansowania do protez kończyn przez PFRON

 

Ważne jest, aby osoby planujące zakup protez kończyn znały kwoty dofinansowania na protezy oferowane przez PFRON. PFRON oferuje różnorodne poziomy wsparcia finansowego, które zależą od rodzaju protezy oraz indywidualnych potrzeb beneficjenta. Dla przykładu, proteza ostateczna modularna czy proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi mogą kwalifikować się do wyższych kwot dofinansowania ze względu na swoją zaawansowaną technologię i większe koszty produkcji. W wyjątkowych przypadkach, gdy proteza wymaga zastosowania specjalistycznych, niestandardowych rozwiązań, możliwe jest zwiększenie kwoty dofinansowania. Aby uzyskać dokładne informacje, zaleca się spotkanie z ekspertem PFRON, który przedstawi dostępne opcje i przeprowadzi przez proces aplikacyjny.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON / Program „Aktywny Samorząd”

Program Aktywny Samorząd stanowi istotne wsparcie dla osób po amputacji, oferując szereg korzyści związanych z dofinansowaniem do zakupu protezy kończyny. Dzięki temu programowi, osoby z niepełnosprawnością mają możliwość uzyskania środków PFRON, które znacząco obniżają koszty zaopatrzenia ortopedycznego, takiego jak proteza nogi czy proteza ręki. Program ten, oprócz finansowego wsparcia na protezy kończyn, oferuje również pomoc w zakresie rehabilitacji oraz doradztwa zawodowego, co jest kluczowe dla poprawy jakości życia i reintegracji zawodowej osób po amputacji. Skorzystanie z programu umożliwia nie tylko pokrycie części kosztów dofinansowania do zakupu protezy kończyny, ale także wspiera proces adaptacji do nowych warunków życia, co jest nieocenione dla osób dążących do samodzielności i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Wymogiem złożenia wniosku jest bycie aktywnym zawodowo (osoby pracujące, studenci lub uczniowie) lub bycie w wieku aktywności zawodowej. Można posiadać orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy z ZUS (osoby z całkowitą niezdolnością do pracy nie spełniają wymogów programu). W założeniu proteza finansowana w programie ma pomóc podjąć pracę lub ułatwić powrót do aktywności zawodowej.

Warunki udziału w programie:

 • Stopień niepełnosprawności
 • Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • Potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • Potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie
 • Wkład własny w wysokości 10% ceny brutto zakupu/usługi. Środki finansowe stanowiące udział własny mogą pochodzić z innych dofinansowań, nie mogą jednak pochodzić ze środków PFRON

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku:

 • Wydruk wniosku (do pobrania z MOPS/PCPR)
 • Zaświadczenie od lekarza specjalisty
 • Ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • 2 specyfikacje – kosztorysy na protezy od dwóch różnych firm ortopedycznych
 • 2 faktury pro-formy od dwóch różnych firm ortopedycznych

Wysokość dofinansowania może się wahać od 12 000 zł do 30 000 zł w zależności od poziomu amputacji i ceny zakupionego przedmiotu ortopedycznego.

Warunkiem koniecznym jest pokrycie 10% ceny przedmiotu ortopedycznego ,jako wkładu własnego oraz zakup protezy na co najmniej III poziomie jakości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Refundacja NFZ dla protez kończyn: kto może skorzystać?

System refundacji NFZ dla protez kończyn jest skonstruowany tak, aby wspierać osoby po amputacji lub cierpiące na inne formy niepełnosprawności, które wymagają zaopatrzenia ortopedycznego. Osoby, które przeszły amputację kończyn, czy to w wyniku wypadku, choroby, czy innych przyczyn, mają prawo ubiegać się o refundację NFZ na protezy nogi lub ręki. Kluczowym warunkiem jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz skierowania od lekarza specjalisty, które potwierdza potrzebę zaopatrzenia w protezę. To właśnie te dokumenty otwierają drogę do skorzystania z dofinansowań, które mogą znacząco obniżyć koszty zakupu i dostosowania protezy do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Aby złożyć wniosek o refundację, niezbędne jest skontaktowanie się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub bezpośrednio z odpowiednim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Proces ten wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji, w tym wspomnianego skierowania oraz orzeczenia o niepełnosprawności. Osoby w wieku aktywności zawodowej mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w ramach programów takich jak Aktywny Samorząd, co dodatkowo podkreśla zobowiązanie państwa do wspierania reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Dzięki tym środkom, pacjenci mają szansę na powrót do aktywnego życia, co jest nieocenioną wartością zarówno dla nich samych, jak i dla całego społeczeństwa.

W przypadku zleceń o numerach P.107, P.108, P.110, P.111 – pończochy kikutowe należy kontrolować, aby liczba wypisanych sztuk wynosiła 12!

Do wybranej przez Pacjenta firmy ortopedycznej, która będzie wykonywać dane zaopatrzenie należy złożyć potwierdzony wniosek lub numer ewidencyjny zlecenie nadawany przez system NFZ oraz numer PESEL, aby placówka mogła przyjąć go do realizacji. Do firmy należy dostarczyć także ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie lekarskie do ustawy „za życiem” (w przypadku dzieci).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

O dofinansowanie można się starać w MOPS, MOPR lub w PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania. Wymogiem złożenia wniosku jest średni dochód z ostatnich trzech miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku nieprzekraczający aktualnego progu dochodowego. Progi te zmieniane są co kwartał. Aktualne wysokości ustalonych kwot dostępne są we właściwym dla miejsca zamieszkania MOPS lub PCPR.

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku:

 • Wydruk wniosku (do pobrania z MOPS/PCPR)
 • Ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez MOPS (lub równoznaczne orzeczenie z ZUS/KRUS/MON/MSWiA)
 • Faktura pro-forma z wybranej przez Pacjenta firmy ortopedycznej
 • Kserokopia wniosku NFZ, potwierdzonego za zgodnością z oryginałem przez firmę, która będzie wykonywać protezę
 • Zaświadczenie o dochodach wykonane na wzorze wniosku z MOPS/PCPR

Wysokość dofinansowania może wynosić do 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot zaopatrzenia ortopedycznego.

Po rozpatrzeniu przez PCPR lub MOPS wniosku o dofinansowanie Pacjent otrzymuje pisemne oświadczenie o wysokości przyznanej kwoty – PROMESA. Kopię lub skan pisma należy przesłać do wybranego oddziału Inovamed pocztą tradycyjną lub mailem.

 

Jakie kryteria musi spełniać proteza kończyny dolnej, aby została refundowana przez NFZ?

Proteza kończyny dolnej, aby kwalifikować się do refundacji przez NFZ, musi być zaklasyfikowana co najmniej na III poziomie jakości. Oznacza to, że musi spełniać określone normy dotyczące funkcjonalności, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania. Ponadto, konieczne jest, aby proteza była zalecona przez lekarza specjalistę i wpisana na listę wyrobów medycznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

KOD NFZ

WYRÓB MEDYCZNY

LIMIT

Kończyna dolna

A.01.01

Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę

300 zł

A.01.02

Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę wspomagająca propulsję

600 zł

A.02.01

Proteza uzupełniająca stopę

8000 zł

A.03.01

Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym z wkładką przy mobilności na poziomie 1 lub 2*

4000 zł

A.03.02

Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym ze stopą przy mobilności na poziomie 2 lub 3*

7500 zł

A.03.03

Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym ze stopą przy mobilności na poziomie 3 lub 4*

10 000 zł

B.01.01

Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 2*

4000 zł

B.01.02

Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 3*

6000 zł

B.02.01

Proteza ostateczna skorupowa podudzia

5500 zł

B.03.01

Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 2*

5000 zł

B.03.02

Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 3*

7000 zł

B.03.03

Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 3 lub 4*

10 000 zł

B.04.01

Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia

2000 zł

B.05.01

Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia

2500 zł

B.06.01

Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia

7000 zł

B.07.01

Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej podudzia

1500 zł

C.01.01

Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 1 lub 2*

5000 zł

C.01.02

Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2 lub 3*

8000 zł

C.01.03

Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 4*

8000 zł

C.02.01

Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda

5500 zł

C.03.01

Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 1 lub 2*

9000 zł

C.03.02

Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2 lub 3*

14 000 zł

C.03.03

Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 4*

20 000 zł

C.06.01

Wymiana leja w protezie ostatecznej uda

3500 zł

C.07.01

Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej uda

2500 zł

D.01.01

Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 1 lub 2*

14 000 zł

D.01.02

Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 2 lub 3*

30 000 zł

D.01.03

Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 3 lub 4*

35 000 zł

D.02.01

Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym przy mobilności na poziomie 1-4*

4000 zł

Z.03.01

Pończocha kikutowa materiałowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy lub podudzia lub uda do 6 sztuk albo pończocha kikutowa kopolimerowa albo silikonowa

45 zł/szt. pończocha materiałowa 250 zł/szt. pończocha kopolimerową lub silikonową

KOŃCZYNA GÓRNA

E.01.01

Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ręki

12 500 zł

F.01.01

Proteza bierna kosmetyczna w obrębie przedramienia

4500 zł

F.02.01

Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia

7500 zł

F.03.01

Proteza czynna w obrębie przedramienia

10 000 zł

F.04.01

Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ramienia

7500 zł

F.05.01

Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia

10 000 zł

F.06.01

Proteza czynna z końcówką roboczą w obrębie ramienia z łokciem mechanicznym

12 500 zł proteza czynna mechaniczna 15 000 zł inne protezy czynne

F.07.01

Proteza bierna kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

10 000 zł

F.08.01

Proteza bierna robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

12 000 zł

F.09.01

Proteza czynna z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

14 000 zł proteza czynna mechaniczna 15 000 zł inne protezy czynne

F.10.01

Rękawica kosmetyczna

1500 zł

C.06.01

Wymiana leja w protezie ostatecznej uda

3500 zł

C.07.01

Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej uda

2500 zł

D.01.01

Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 1 lub 2*

14 000 zł

D.01.02

Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 2 lub 3*

30 000 zł

D.01.03

Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 3 lub 4*

35 000 zł

D.02.01

Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym przy mobilności na poziomie 1-4*

4000 zł

Z.03.01

Pończocha kikutowa materiałowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy lub podudzia lub uda do 6 sztuk albo pończocha kikutowa kopolimerowa albo silikonowa

45 zł/szt. pończocha materiałowa 250 zł/szt. pończocha kopolimerową lub silikonową

KOŃCZYNA GÓRNA

E.01.01

Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ręki

12 500 zł

F.01.01

Proteza bierna kosmetyczna w obrębie przedramienia

4500 zł

F.02.01

Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia

7500 zł

F.03.01

Proteza czynna w obrębie przedramienia

10 000 zł

F.04.01

Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ramienia

7500 zł

F.05.01

Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia

10 000 zł

F.06.01

Proteza czynna z końcówką roboczą w obrębie ramienia z łokciem mechanicznym

12 500 zł proteza czynna mechaniczna 15 000 zł inne protezy czynne

F.07.01

Proteza bierna kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

10 000 zł

F.08.01

Proteza bierna robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

12 000 zł

F.09.01

Proteza czynna z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

14 000 zł proteza czynna mechaniczna 15 000 zł inne protezy czynne

F.10.01

Rękawica kosmetyczna

1500 zł

F.11.01

Ręka bierna kosmetyczna

1700 zł

F.12.01

Końcówka chwytna bierna robocza

3000 zł

F.13.01

Liner przedramienia lub ramienia

2500 zł

F.14.01

Wymiana leja w protezie przedramienia lub ramienia

4000 zł

F.15.01

Wymiana kapy barkowej w całej protezie kończyny górnej

4500 zł

F.16.01

Wymiana zawieszenia protezy czynnej przedramienia

1000 zł

F.17.01

Wymiana zawieszenia protezy czynnej ramienia

2000 zł

Z.03.02

Pończocha kikutowa materiałowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnej do 6 sztuk albo pończocha kikutowa kopolimerowa albo silikonowa

35 zł/szt. pończocha materiałowa 200 zł/szt. pończocha kopolimerowa lub silikonowa

REFUNDACJE DLA DZIECI (do ukończenia 18 r.ż.)

B.03.03

Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 3 lub 4*

15 000 zł

C.01.03

Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 4*

10 000 zł

C.03.03

Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 4*

30 000 zł

F.03.01

Proteza czynna w obrębie przedramienia

15 000 zł

F.06.01

Proteza czynna z końcówką roboczą w obrębie ramienia z łokciem mechanicznym

20 000 zł inne protezy czynne

F.09.01

Proteza czynna z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

20 000 zł inne protezy czynne

* Klasyfikacja poziomu mobilności:

Poziom mobilności

Definicja

Opis

1

Pacjent samodzielnie niezdolny do chodzenia

Użytkownik protezy porusza się po płaskiej powierzchni w pomieszczeniach za pomocą kul, laski lub chodzika. Nie jest w stanie poruszać się bez przyrządów pomocniczych.

2

Pacjent zdolny do chodzenia i pokonywania małych przeszkód

Użytkownik protezy porusza się w sposób ograniczony na zewnątrz pomieszczeń.

3

Pacjent zdolny do samodzielnego chodzenia

Użytkownik protezy porusza się bez ograniczeń w pomieszczeniach i w terenie.

4

Pacjent zdolny do chodzenia

Użytkownik protezy porusza się bez ograniczeń w pomieszaniach i w terenie. Ma on dodatkowe wymagania co do aktywności i dynamiki protezy ze względu na dużą aktywność ruchową i występujące przeciążenia.

KOD NFZ

WYRÓB MEDYCZNY

LIMIT

ORTEZY STAWU SKOKOWEGO

G.01.01

Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO bez przegubów

1000 zł

G.01.02

Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO z przegubami

2200 zł

G.03.01

Orteza korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO lub SMO, lub pierścieniowa

1250 zł

G.03.02

Orteza korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO z AFO

1500 zł

G.03.03

Orteza GRAFO bez przegubów

1750 zł

G.03.04

Orteza GRAFO z przegubami

2500 zł

GORSET ORTOPEDYCZNY

K.03.01

Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz z domodelowaniem według wskazań medycznych w trakcie jego użytkowania

2800 zł

WKŁADKI ORTOPEDYCZNE

M.06.01

Wkładki ortopedyczne na zamówienie wraz z badaniem rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stóp, zarówno w warunkach statycznych jak i dynamicznych

250 zł /para

KASKI KOREKCYJNE

KOD NFZ

WYRÓB MEDYCZNY

LIMIT

KRYTERIUM PRZYZNAWANIA

K.05.01

Orteza korekcyjna głowy wykonana na podstawie skanowania 3D wraz z domodelowaniem według wskazań medycznych w trakcie jej użytkowania

5000 zł

jednorazowo dzieci od 4. do 12. miesiąca życia z ciężkim i bardzo ciężkim stopniem plagiocefalii lub brachycefalii, które mimo terapii fizjoterapeutycznej konwencjonalnej nie uzyskują zadowalających efektów terapeutycznych

Sprawdź kody NFZ na dofinansowania kończyn dolnych oraz kody NFZ na dofinansowania kończyn górnych.

Projekt i wykonanie web-2-business.com